PRIVĀTUMA POLITIKA KLIENTIEM UN SADARBĪBAS PARTNERIEM

1. Kam domāts šis dokuments?

Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties

2. Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats.

Kādiem mērķiem SIA „Mars Services” apstrādā personas datus: 

 • Visu veidu muitas dokumentu un muitas procedūru noformēšana atbilstoši klienta pilnvarojumam uz līguma pamata.
  Mūsu klienti pamatā ir juridiskas personas. Mars Services (Apstrādātājs) apstrādā ierobežota apjomu personas datu tādus kā klienta/sadarbības partnera nodotos darbinieku/pilnvaroto pārstāvju personas datus izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
 • Mars Services interneta mājas lapu http://www.marslogistics.lv uzturēšanai, kuru izmantojot klienti var pasūtīt mūsu un mūsu sadarbības partneru piedāvātos loģistikas pakalpojumus tādus kā visa veida kravu muitas procedūras, transports un ekspedīcija, vadītāju vīzas, kravu uzglabāšana, pārkraušana un kravu uzturēšana u.c. Šajā gadījumā Mars Services (Apstrādātājs) jūsu personas datus apstrādā tikai saistībā ar cenas pieprasījuma/pakalpojuma pieteikuma nosūtīšanu jūsu izvēlētā pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējs Jūs informēs par pakalpojumu saņemšanas noteikumiem.
 • Mars Services videonovērošana Kleistu ielas muitas noliktavā. Primārais mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, Mars Services darbinieku drošība, Mars Services un Mars Services klientu īpašuma aizsardzība.

2.1.  Visu veidu muitas dokumentu un muitas procedūru noformēšana atbilstoši klienta pilnvarojumam uz līguma pamata

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • datu subjekta piekrišana;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Mars Services /Klientu attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz kravu pārvadājumu izsekojamības nodrošināšanu);
 • Mars Services /Klienta leģitīmās intereses attiecībā uz datu apstrādes darbībām, kas veiktas saimnieciskās darbības līgumu izpildes kontroles nolūkā, kā arī lai celtu, īstenotu un aizstāvētu Mars Services /Klienta likumīgas prasības;
 • Šāda informācija var tikt saglabāta uzņēmuma datu bāzēs arī tad, ja datu subjekta piekrišana atsaukta vai noslēgtais līgums tiek izbeigts.

2.2.  Mars Services uztur interneta mājas lapu http://www.marslogistics.lv, kuru izmantojot klienti var pasūtīt mūsu un mūsu sadarbības partneru piedāvātos loģistikas pakalpojumus tādus kā visa veida kravu muitas procedūras, transports un ekspedīcija, vadītāju vīzas, kravu uzglabāšana, pārkraušana un kravu uzturēšana u.c.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

2.3. Mars Services /Klienta leģitīmās intereses, kas veiktas saimnieciskās darbības līguma noslēgšanas/ izpildes nolūkā

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • Mars Services leģitīmās intereses nodrošināt sava un klientu drošību, īpašuma aizsardzību noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā
 • Mars Services leģitīmās intereses uzņēmuma atbildības ierobežošanai saistībā ar klientu deklarāciju noformēšanu, konfliktsituāciju ar klientiem novēršanai par nodoto/saņemto dokumentu skaitu, deklarācijās sniegtajām ziņām utml.

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

3.1. Visu veidu muitas dokumentu un muitas procedūru noformēšana atbilstoši klienta pilnvarojumam uz līguma pamata

Klientiem:

Fiziskām personām:

vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese, bankas konta nr.., ja piemērojams, CMR pavadzīmē un/vai citos kravas transportēšanas dokumentos norādāmās ziņas, tādas kā pavadzīmes noformēšanas datums, preču/kravas nosūtītājs un viņa adrese, preču/kravas saņēmēju un viņa adrese, preču nosaukums, iepakojumu skaits, kravas bruto svars, preces iekraušanas/izkraušanas vieta, kravas pārvadātāju preču/kravas pieņemšanas laiku, jebkuru citu ar pārvadājumu saistītu informācija, tai skaitā, kravu pārvadājumu nodrošinošās automašīnas tehniskajā pasē norādītā informācija un jebkura informācija, kas ir nepieciešama muitas deklarāciju noformēšanai EDS, u.c. elektroniskajās sistēmās, kas var saturēt personas datus.

Juridiskām personām:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese, CMR pavadzīmē un/vai citos kravas transportēšanas dokumentos norādāmās ziņas, tādas kā pavadzīmes noformēšanas datums, preču/kravas nosūtītājs un viņa adrese, preču/kravas saņēmēju un viņa adrese, preču nosaukums, iepakojumu skaits, kravas bruto svars, preces iekraušanas/izkraušanas vieta, kravas pārvadātāju preču/kravas pieņemšanas laiku, jebkuru citu ar pārvadājumu saistītu informāciju, tai skaitā kravu pārvadājumu nodrošinošās automašīnas tehniskajā pasē norādītā informācija un jebkura informācija, kas ir nepieciešama muitas deklarāciju noformēšanai EDS, u.c. elektroniskajās sistēmās, kas var saturēt personas datus.

Klientu, piegādāju, apakšuzņēmēju un citu sadarbības partneru darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem:

vārds, uzvārds, personas kods, ja piemērojams, ieņemamais amats, kontakt telefons, e- pasts, ja piemērojams, līgumos, pilnvarās, pieņemšanas – nodošanas aktos, darba sanāksmju protokolos, elektroniskās un papīra formas sarakstes un citos darba dokumentos fiksētas ziņas, kas var saturēt Mars Services klientu, piegādāju, apakšuzņēmēju un citu sadarbības partneru darbiniekus un pilnvarotos pārstāvjus identificējošu informāciju, kā arī informāciju par attiecīgā darbinieka pausto profesionālo viedokli.

Šoferiem (nodrošina kravu pārvadājumus klienta uzdevumā), pases dati – personas pasē iekļautais fotoattēls, vārds, uzvārds, pases nr., personas kods, ja piemērojams, izdevējvalsts, izdevējiestāde, izdošanas datums, derīguma termiņš, augums u.c. personas pasē norādītā informācija.

3.2. Mūsu sadarbības partneru nodrošināto pakalpojumu cenu pieprasījumam un/vai pakalpojumu pieteikumam telefoniski un/vai izmantojot Mars Services platformu.

Jūsu pieteikuma formā norādītā informācija, parasti tas ir vārds, uzņēmuma nosaukums, tālrunis un/vai e – pasts saziņai, pieprasītā pakalpojuma apraksts.

4. Kam ir piekļuve personas datiem

4.1. Visu veidu muitas dokumentu un muitas procedūru noformēšana atbilstoši klienta pilnvarojumam uz līguma pamata

 • Mars Services pilnvarotiem darbiniekiem, klientiem,  Mars Services tieši pilnvarotiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem;
 • Attiecīgās jurisdikcijas Valsts ieņēmumu/muitas dienests muitas procedūru nodrošināšanai;
 • Mars Services tieši pilnvarotiem trešo pušu darbinieki (nodrošina tehnisku/ juridisku atbalstu uz līguma pamata) atbilstoši tiem piešķirtajām pieejas pilnvarām.
 • Robežas šķērsošanas un muitas formalitāšu noformēšanai ziņas par automašīnu, šoferi (nodrošina kravu pārvadājumus klienta uzdevumā) un kravu e – pastā var tikt nosūtītas mūsu sadarbības partneriem uz Baltkrieviju, Krieviju, Uzbekistānu un jebkuru citu vietu pasaulē atkarībā no konkrētās kravas gala mērķa;
 • Tiesībsargājošām institūcijām likumā noteiktajos gadījumos un apjomā to pienākumu veikšanai;
 • Elektroniskā pasta servera pakalpojumu sniedzējam – Google ( tikai e – pasta darbības nodrošināšanas nolūkā un datu rezerves kopiju uzglabāšanas nolūkā. Nav piekļuves saturam.)

4.2. Mūsu sadarbības partneru nodrošināto pakalpojumu cenu pieprasījumam un/vai pakalpojumu pieteikumam telefoniski un/vai izmantojot Mars Services platformu.

 • Mars Services pilnvarotiem darbiniekiem, klientiem, Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošinātājam;
 • Tiesībsargājošām institūcijām likumā noteiktajos gadījumos un apjomā to pienākumu veikšanai;
 • Elektroniskā pasta servera pakalpojumu sniedzējam – Google ( tikai e – pasta darbības nodrošināšanas nolūkā un datu rezerves kopiju uzglabāšanas nolūkā.

5. Datu uzglabāšanas laiks

5.1. Visu veidu muitas dokumentu un muitas procedūru noformēšana atbilstoši klienta pilnvarojumam uz līguma pamata:

 • Līgumi ar klientiem, līguma darbības laikā un 5 gadus pēc līguma izbeigšanas.
 • Līgumi ar sadarbības partneriem, līguma darbības laikā un 5 gadus pēc līguma izbeigšanas.
 • CMR pavadzīmes, kravu pārvadājumu nodrošinošās automašīnas tehniskās pases kopija, šofera pases kopija – 5 gadus kravas izsekošanas nolūkā no kravas nosūtīšanas muitas punkta līdz kravas saņemšanas muitas punktam.

5.2. Mars Services iekšējos dokumentos fiksētie darbiniekus vai piegādātāju, sadarbības partneru, apakšuzņēmēju darbiniekus vai pilnvarotos pārstāvjus identificējošie dati – tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam darbam/sarakstes mērķim vai atbilstoši attiecīgā dokumenta uzglabāšanas laikam.

5.3. Elektroniskie dokumenti:

 • Elektroniskā pasta dokumenti, kas var saturēt personas datus – tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam darbam/sarakstes mērķim;
 • E-pasti, kas satur kravas izsekošanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju – 5 gadi;
 • E-pasti, kas nav nepieciešami darbam pēc 6 mēnešiem tiek dzēsti.
 • E-pasti, kas nav nepieciešami darbam pēc 6 mēnešiem tiek dzēsti.

5.4. Mūsu sadarbības partneru nodrošināto pakalpojumu cenu pieprasījumam un/vai pakalpojumu pieteikumam telefoniski un/vai izmantojot Mars Services platformu.

5.5. Darba piezīmes un elektroniskā pasta dokumenti, kas var saturēt personas datus – tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam darbam/sarakstes mērķim;

6. Jūsu tiesības un kā ar mums sazināties?

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem un saņemt informāciju par:

 • datu apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām, personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, datu uzglabāšanas termiņiem, to, ka pastāv tiesības pieprasīt datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • pieprasīt visu pieejamo informāciju par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta.

Ja Jūs esat Mars Services, klients un vēlaties saņemt papildus informāciju saistībā ar datu apstrādi, lūdzu izmantojiet mūsu kontaktinformāciju: Email: maris@marslogistics.lv.

Ja Jūs esat Mars Services klienta/sadarbības partnera darbinieks, papildus informācijas saņemšanai saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar savu darba devēju.